Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Trong mặt phẳng $Oxy$ cho điểm $M(2;3)$. Điểm M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục $Oy$?

 • A.A(3;2)     
 • B.B(2; -3)
 • C.C(3;-2)     .
 • D.D(-2;3)

Câu 2: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

 • A. Tam giác đều có vô số trục đối xứng
 • B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn
 • C. Hình gồm hai đường thẳng vuông góc có vô số trục đối xứng
 • D. Hình tròn có vô số trục đối xứng

Câu 3: Trong mặt phẳng, hình vuông có mấy trục đối xứng?

 • A. Một
 • B. Hai
 • C. Ba
 • D. Bốn

Câu 4: Trong mặt phẳng, hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A. Hình thang vuông
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình tam giác vuông không cân
 • D. Hình tam giác cân

Câu 5: Trong mặt phẳng, cho hình thang cân ABCD có AD = BC. Tìm mệnh đề đúng :

 • A. Có phép đối xứng trục biến $\vec{AD}$ thành $\vec{BC}$ nên $\vec{AD} = \vec{BC}$
 • B. Có phép đối xứng trục biến $\vec{AC}$ thành $\vec{BD}$ nên $\vec{AC} = \vec{BD}$
 • C. Có phép đối xứng trục biến AB thành CD nên AB // CD
 • D. Có phép đối xứng trục biến DA thành CB nên DA = CB

Câu 6: Trong mặt phẳng cho hai đường thẳng a và b tạo với nhau góc $60^{\circ}$. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành b.

 • A. Một     
 • B. Hai
 • C. Ba      
 • D. Bốn

Câu 7: Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một hình chữ nhật thành chính nó?

 • A. Không có     
 • B. Một
 • C. Hai      
 • D. Vô số

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình $x + y = 0$. Phép đối xứng trục Oy biến d thành d’ có phương trình;

 • A. $3x + 3y - 2 = 0$
 • B. $ x - y + 2 = 0$
 • C. $x + y + 2 = 0$
 • D. $x + y - 3 = 0$

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P) có phương trình :$y = 6x^{2} - 3x + 13$. Phép đối xứng trục Ox biến (P) thành (P’) có phương trình:

 • A. $y = 6x^{2} + 3x - 13$
 • B. $y = 6x^{2} - 3x - 13$
 • C. $y = -6x^{2} + 3x - 13$
 • D. $y = -6x^{2} - 3x - 13$

Câu 10: Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một đường thẳng d cho trước thành chính nó.

 • A.Không có phép nào
 • B.Có một phép duy nhất
 • C.Chỉ có hai phép
 • D.Có vô số phép 

Câu 11: Cho hai đường thẳng cát nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d'?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 12: Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b. Có bao nhiêu phép đôi xứng trục biến a thành a và b thành b?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số 

Câu 13: Hình gồm hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau có mấy trục đối xứng?

 • A.0
 • B.2
 • C.4
 • D.Vô số

Câu 14: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau và góc ở giữa chúng bằng $60^{\circ}$. Có bao nhiêu phép đối cứng trục biến a thành a và b thành b?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 15: Cho hai đường thẳng song song d và d;. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi đường thẳng thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D. Vô số

Câu 16: Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đường thẳng d thành đường thẳng d'?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.Vô số

Câu 17: Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số 

Câu 18: Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a tahnfh b và c thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 19: Đồ thị của hàm số $y=cosx$ có bao nhiêu trục đối xứng?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số 

Câu 20: Mệnh đề nào sau đây sai?

 • A. Hình gồm hai đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng.
 • B. Hình gồm một đường tròn là một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng.
 • C.Hình gồm một đường tròn là một đường thẳng tùy ý có trục đối xứng.
 • D.Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối xứng.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm Toán 11, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm Toán 11 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 11.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

HỌC KỲ

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHƯƠNG 2: TỔ HỢP - XÁC SUẤT

CHƯƠNG 3: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN

CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM

ÔN TẬP CUỐI NĂM

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRÊN MẶT PHẲNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

CHƯƠNG 3: VECTO TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Xem Thêm

Lớp 11 | Để học tốt Lớp 11 | Giải bài tập Lớp 11

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 11, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 11 giúp bạn học tốt hơn.