Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Địa danh Đông Khê được nhắc đến trong thời kỳ lịch sử nào

 • A.1918-1930.
 • B.1930 - 1945.
 • C.1945-1954.
 • D.1954-1975.

Câu 2: Công tác mặt trận mà Đảng ta xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước là mặt trận nào?

 • A.Mặt trận Liên Việt.
 • B.Mặt trận Việt Minh.
 • C.Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
 • D.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 3: Mĩ đã hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, vậy 2 lần đó nằm trong các chiến lược chiến tranh nào

 • A.Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh Việt Nam hóa.
 • B.Chiến tranh đơn phương và chiến tranh cục bộ.
 • C.Chiến tranh cục bộ và chiến tranh Việt Nam hóa.
 • D.Chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt.

Câu 4: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) quân dân ta đã giành những thắng lợi to lớn, trong đó thắng lợi nào quyết định nhất?

 • A.Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947).
 • B.Chiến dịch Biên Giới thu đông (1947).
 • C.Chiến dịch Hòa Bình (1952).
 • D.Chiến cuộc Đông - Xuân (1953 - 1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Câu 5: Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến thắng lọi của Cách mạng tháng Tám -1945 là những nghị quyết nào?

 • A.Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941).
 • B.Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945)
 • C.Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (13/8/1945).
 • D.Tất cả các nghị quyết trên.

Câu 6: Nguyên tắc cơ bản của Việt Nam trong quá trình đấu tranh, bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến hiện nay là  

 • A. Nắm vững quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản
 • B. Kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
 • C. Kiên quyết giữ vững độc lập dân tộc trong mọi tình huống
 • D. Bảo đảm quyền làm chủ thuộc về quần chúng

Câu 7: Đâu không phải là điểm giống nhau giữa chiến lược chiến tranh cục bộ (1965-1968) với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973)  

 • A. Quy mô chiến tranh
 • B. Lực lượng nòng cốt
 • C. Tính chất chiến tranh
 • D. Kết quả

Câu 8: Đâu không phải là điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939?  

 • A. Đều nằm trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 1930-1945
 • B. Đều chống lại kẻ thù của dân tộc
 • C. Đều xây dựng lực lượng trên cơ sở liên minh công- nông
 • D. Đều sử dụng bạo lực cách mạng

Câu 9: Điểm khác nhau cơ bản giữa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản trên thế giới là  

 • A. Có sự kết hợp với phong trào yêu nước
 • B. Chủ nghĩa Mác- Lênin được biến đổi sang tư tưởng Hồ Chí Minh
 • C. Phong trào công nhân giữ vai trò quyết định
 • D. Chủ nghĩa Mác- Lênin giữ vai trò quyết định

Câu 10: Vì sao đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm 1975?  

 • A. Để phù hợp với xu thế chung của thời đại
 • B. Để đưa đất nước phát triển mạnh trên con đường xã hội chủ nghĩa
 • C. Để tranh thủ những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài
 • D. Để ngăn chặn sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Câu 11: Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã có tác động như thế nào đến hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc?  

 • A. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới
 • B. Mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới
 • C. Mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới
 • D. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới

Câu 12: Đâu không phải là nguyên nhân Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương phát động cuộc kháng chiến toàn dân?

 • A. Để tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế
 • B. Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và truyền thống lịch sử dân tộc
 • C. Để làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của kẻ thù
 • D. Để huy động sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám (1945)

Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?  

 • A. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc
 • B. Mở ra một kỉ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
 • C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam
 • D. Góp phần vào chiến thắng của quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít

Câu 14: Đâu không phải điều kiện khách quan khiến Đảng cộng sản Đông Dương quyết định đề cao vấn đề dân chủ trong giai đoan 1936-1939?  

 • A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh
 • B. Những quyết định của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935)
 • C. Chính sách nới lỏng của mặt trận nhân dân Pháp
 • D. Nhu cầu về vấn đề tự do, dân chủ, cơm áo và hòa binh của người dân

Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?  

 • A. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
 • B. Các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1930)
 • C. Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên
 • D. Chính quyền Xô Viết được thành lập

Câu 16: Nhiệm vụ hàng đầu của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 là gì?  

 • A. Giải phóng dân tộc
 • B. Thổ địa cách mạng
 • C. Giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày
 • D. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ

Câu 17: Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 là 

 • A. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam
 • B. Sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng và nhân dân
 • C. Sự ủng hộ của quốc tế
 • D. Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn

Câu 18: Vấn đề đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức như thế nào?  

 • A. Là một thời kì lịch sử khó khăn, lâu dài, gồm nhiều bước
 • B. Là đưa đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng, tiến nhanh, mạnh, vững chắc lên CNXH
 • C. Không phải là thay đổi mục tiêu CNXH mà làm mục tiêu ấy được thực hiện bằng những biện pháp phù hợp
 • D. Là xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Câu 19: Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước từ khi nào?  

 • A. Sau khi đất nước được độc lập và thống nhất.
 • B. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • C. Sau khi Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước.
 • D. Sau miền Bắc hoàn toàn được giải phóng

Câu 20: Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi trọn vẹn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam?  

 • A. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
 • B. Hiệp định Pari 1973
 • C. Trận Điện Biên Phủ trên không 1972
 • D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Câu 21: Tình hình Việt Nam sau hiệp đinh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương có điểm gì nổi bật?  

 • A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trên phạm vi cả nước
 • B. Mĩ thay chân Pháp xâm lược Việt Nam
 • C. Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành 2 miền với 2 chế độ chính trị khác nhau
 • D. Cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 22: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1954 là gì?  

 • A. Kháng chiến chống Pháp
 • B. Xây dựng chế độ mới ở Việt Nam
 • C. Kháng chiến- kiến quốc
 • D. Bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám

Câu 23: Điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân Việt Nam nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 là khi nào?

 • A. Nhật đầu hàng đồng minh
 • B. Nhật đảo chính Pháp
 • C. Đức đầu hàng đồng minh
 • D. Quân đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật

Câu 24: Đâu là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?  

 • A. Phong trào cách mạng 1930-1931
 • B. Cuộc vận động dân chủ 1936- 1939
 • C. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945
 • D. Cao trào kháng Nhật cứu nước

Câu 25: Sự kiện nào đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?  

 • A. Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản
 • B. Phong trào vô sản hóa
 • C. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • D. Sự ra đời của liên minh công nông

Xem thêm các bài Trắc nghiệm lịch sử 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm lịch sử 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9

HỌC KỲ 

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.