Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Chính sách nào của Mĩ - Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía (đơn phương) ở miền Nam ?

 • A. Mở chiến dịch “tố cộng", "diệt cộng", thi hành “luật 10.59” lê máy chém khắp miền Nam.
 • B. Phế truất vua Bảo Đại, điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống.
 • C. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.
 • D. Thực hiện chính sách “đả thực", "bài phong", “diệt cộng”.

Câu 2: Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam là

 • A. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963).
 • B. cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963).  
 • C. cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963).
 • D. cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16-6-1963)

Câu 3: Cả hai miền Nam - Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào?

 • A. 1960.
 • B. 1965.
 • C. 1969.
 • D. 1968.

Câu 4: Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ về cơ bản bị ta làm phá sản bởi chiến thắng

 • A. Ấp Bắc.
 • B. Đồng Xoài.
 • C. Ba Gia.
 • D. Bình Giã

Câu 5: Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt ”của Mĩ ở miền Nam là gì?

 • A. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền.
 • B. Ấp chiến lược.
 • C. Lực lượng cố vấn Mĩ.
 • D. Ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.

Câu 6: Trên mặt trân quân sự, chiến thắng của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ là chiến thắng

 • A. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
 • B. Ba Gia (Quảng Ngãi).
 • C. Bình Giã (Bà Rịa).
 • D. Đồng Xoài (Biên Hòa).

Câu 7: Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam ?

 • A. Ken-nơ-đi.
 • B. Ai-xen-hao.
 • C. Giôn-xơn.
 • D. Ru-dơ-ven.

Câu 8: “Ba nhất “ và “Đại Phong “ là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I ở Miền Bắc trong các ngành ?

 • A. “Ba nhất”: công nghiệp; “Đại Phong": thủ công nghiệp.
 • B. “Ba nhất”: nông nghiệp; "Đại Phong”: quân đội.
 • C. “Ba nhất”: quân đội; “Đại phong”: nông nghiệp.
 • D. “Ba nhất”: giáo dục; “Đại phong”: nông nghiệp.

Câu 9: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì?

 • A. câu B và C đúng.
 • B. đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch.
 • C. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
 • D. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

Câu 10: Đại hội đại biểu lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?

 • A. Trường Chinh làm Chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng.
 • B. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng.
 • C. Lê Duẩn làm Chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng.
 • D. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Câu 11: Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp ở đâu?

 • A. Hà Nội. 
 • B. Tân Trào (Tuyên Quang).
 • C. Bắc Ninh.
 • D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang). 

Câu 12: Kết quả nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi"?

 • A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên.
 • B. Uỷ ban nhân dân tự quản, tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.
 • C. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.
 • D. Dẫn tới sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960).

Câu 13: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào Đồng Khởi 1959-1960 là gì?

 • A. Có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền  Nam.
 • B. Do chính sách cai trị của Mĩ-Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.
 • C. Mĩ-Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, "diệt cộng".
 • D. Sự cổ vũ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Câu 14: Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía (đơn phương) ở miền Nam ?

 • A. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.
 • B. Phế truất vua Bảo Đại, điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống.
 • C. Mở chiến dịch “tố cộng", "diệt cộng", thi hành “luật 10.59” lê máy chém khắp miền Nam.
 • D. Thực hiện chính sách "đả thực", "bài phong",  “diệt cộng”

Câu 15: Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào ?

 • A. "thà bắn lầm còn hơn bỏ sót" trên toàn miền Nam.
 • B. “tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam.
 • C. “tố cộng", "diệt cộng" trên toàn miền Nam.
 • D. “đả thực “, "bài phong" , "diệt cộng" trên toàn miền Nam.

Câu 16: Đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc vào thời gian nào để làm cho miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh ?

 • A. 2/7/1965.
 • B. 5/8/1964.
 • C. 5/8/1965.
 • D. 7/2/1965

Câu 17: “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó chủ yếu nhắc tới ý nghĩa của việc thực hiện

 • A. công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế.
 • B. kế hoạch nhà nước 5 năm ở miền Bắc (1961 - 1965).
 • C. công cuộc cải cách ruộng đất.
 • D. hàn gắn vết thương chiến tranh.      

Câu 18: Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), Đảng ta đã có chủ chương lấy

 • A. xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm.
 • B. công nghiệp làm trung tâm.
 • C. nông nghiệp làm trung tâm.
 • D. thương nghiệp làm trọng tâm .

Câu 19: Nội dung nào không phải là thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc?

 • A. Khiến Pháp phải rút quân về nước.
 • B. Đưa nông dân lên địa vị làm chủ nông thôn.
 • C. Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến.
 • D. Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ  phong kiến.

Câu 20: Đợt cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nào?

 • A. “Tấc đất, tấc vàng”.
 • B. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”.
 • C. "Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày".
 • D. "Người cày có ruộng".

Câu 21: Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?

 • A. 1954-1958.
 • B. 1954-1956.
 • C. 1954-1960.
 • D. 1953-1957.

Câu 22: Đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước, Miền Bắc có vai trò

 • A. quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả  nước
 • B. tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước
 • C. to lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước
 • D. quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước
Câu 23: Ngô Đình Diệm được Mĩ đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào?
 • A. 10-7-1954.
 • B. 7-7-1954.
 • C. 7-10-1954.
 • D. 10-8-1954.

Câu 24: Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng

 • A. xã hội chủ nghĩa.
 • B. dân tộc dân chủ nhân dân.
 • C. ruộng đất.
 • D. xanh trong nông nghiệp .

Câu 25: Ngày 14-5-1956, chính phủ Pháp gửi cho Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về việc quân viễn chinh Pháp ở

 • A. Hà Nội đã rút hết về nước.
 • B. miền Nam đã rút hết về nước.
 • C. Hải Phòng đã rút hết về nước.
 • D. miền Bắc đã rút hết về nước.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm lịch sử 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm lịch sử 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9

HỌC KỲ 

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.