Trắc nghiệm hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt.

Câu 1: Hợp chất Alx(SO3)3 có phân tử khối là 342 đvC. Giá trị của x là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 2: Cho biết nguyên tử khối của H, S, O lần lượt là 1, 32, 16 đvC. Axit sunfuric có công thức hóa học dạng H2SxOvà có phân tử khối bằng 98 đvC. Giá trị của x và công thức hóa học của axit là

 • A. x = 0; HO4
 • B. x = 2; H2S2O4.
 • C. x = 1; H2SO4.
 • D. x = 3; HS3O4.

Câu 3: Cặp chất nào sau đây có cùng phân tử khối

 • A. N2 và CO2
 • B. SO2 và C4H10
 • C. NO và C2H6
 • D. CO và N2O

Câu 4: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Mg, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

 • A. MgNO3, phân tử khối là 85
 • B. MgNO3, phân tử khối là 86
 • C. Không có hợp chất thỏa mãn
 • D. MgNO3, phân tử khối là 100

Câu 5: Phân tử đồng (II) clorua gồm 1 nguyên tử đồng và 2 nguyên tử clo. Công thức hóa học của đồng (II) clorua là

 • A. CuCl2.
 • B. Cu1Cl2.
 • C. Cu1Cl2.
 • D. 1Cu2Cl.

Câu 6: Chọn đáp án sai

 • A. CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố
 • B. Lưu huỳnh có công thức hóa học là S2
 • C. Phân tử khối của CaCO3 là 100 đvC
 • D. Tất cả đáp án

Câu 7: Tổng số nguyên tử có trong một phân tử rượu etylic C2H5OH là

 • A. 9.
 • B. 6.
 • C. 7.
 • D. 8.

Câu 8: Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khôi là 123. Xác định kim loại m

 • A. Magie
 • B. Đồng
 • C. Sắt
 • D. Bạc

Câu 9: Một phân tử CO2 có bao nhiêu nguyên tử oxi?

 • A. 1.
 • B. 4.
 • C. 2.
 • D. 3.

Câu 10: Công thức hóa học đúng

 • A. Kali sunfuro KCl
 • B. Canxi cacbua CaH
 • C. Cacbon đioxit CO2
 • D. Khí metin CH4

Câu 11: Muối ăn có công thức hóa học là NaCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

 • A. Các nguyên tố tạo nên muối ăn là Na và Cl.
 • B. Phân tử khối của một phân tử muối ăn là 58,5 đvC.
 • C. Công thức hóa học khác của muối ăn là Na1Cl1.
 • D. Một phân tử muối ăn gồm 1 nguyên tử Na và một nguyên tử Cl.

Câu 12: Chọn đáp án sai

 • A. CO là cacbon oxit
 • B. Ca là công thức hóa học của canxi
 • C. Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử
 • D. Tất cả đáp án

Câu 13: Phân tử ozon gồm 3 nguyên tử oxi liên kết với nhau, công thức hóa học của đơn chất ozon là

 • A. O3.
 • B. 3O.
 • C. O2.
 • D. O3.

Câu 14: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 6,75 lần nguyên tử của oxi. X là nguyên tố nào sau đây

 • A. Fe
 • B. Cu
 • C. Ag
 • D. Hg

Câu 15: Từ công thức hóa học của chất ta có thể biết được

 • A. trạng thái của chất đó ở điều kiện thường.
 • B. kích cỡ của chất tính theo đơn vị mm.
 • C. nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử có trong 1 phân tử chất, phân tử khối của chất.
 • D. nhiệt độ nóng chảy của chất đó.

Câu 16: Chọn công thức của nhôm oxit và natri oxit lần lượt là:

 • A. Al2O3 và NaO
 • B. AlO3 và Na2O
 • C. Al2O3 và Na2O
 • D. AlO3 và NaO2

Câu 17: Hai phân tử nitơ được viết là

 • A. 2N2.
 • B. N2.
 • C. N2.
 • D. 2N.

Câu 18: Từ công thức hóa học Fe(NO3)2 cho biết ý nghĩa nào đúng?

(1) Hợp chất do 3 nguyên tố Fe, N, O tạo nên

(2) Hợp chất do 3 nguyên từ Fe, N, O tạo nên

(3) Có 1 nguyên tử Fe, 2 nguyên tử N và 3 nguyên tử O

(4) Phân tử khối bằng: 56 + 14.2 + 16.6 = 180 đvC

 • A. (1), (3), (4)
 • B. (2), (4)
 • C. (1), (4)
 • D. (2), (3), (4)

Xem thêm các bài Trắc nghiệm hóa 8, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm hóa 8 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 8.

HỌC KỲ 

CHƯƠNG I: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Xem Thêm

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.