Trắc nghiệm hóa học 8 bài 20 : Tỉ khối của chất khí

Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 20:Tỉ khối của chất khí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Cho tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với không khí là 0,5. Khối lượng mol của khí A là:

 • A. 33
 • B. 34
 • C. 68
 • D. 34,5

Câu 2: Khí nào nặng nhất trong các khí sau

 • A. $CH_{4}$
 • B. $CO_{2}$
 • C. $N_{2}$
 • D. $H_{2}$

Câu 3: Có thể thu khí $N_{2}$ bằng cách nào

 • A. Đặt đứng bình
 • B. Đặt úp bình
 • C. Đặt ngang bình
 • D. Cách nào cũng được

Câu 4: Cho $CO_{2}$, $H_{2}O$, $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$, $CH_{4}$, $NH_{3}$. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

 • A. $CO_{2}$, $CH_{4}$, $NH_{3}$
 • B. $CO_{2}$, $H_{2}O$, $CH_{4}$, $NH_{3}$
 • C. $CO_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$
 • D. $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$, $CH_{4}$, $NH_{3}$

Câu 5: Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: $CO_{2}$, $H_{2}O$, $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 6: Hãy cho biết 64g khí oxi ở đktc có thể tích là:

 • A. 89,6 lít
 • B. 44,8 lít
 • C. 22,4 lít
 • D. 11,2 lít

Câu 7: Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: $CO_{2}$, $H_{2}O$, $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 8: Tỉ khối hơi của khí lưu huỳnh (IV) oxit ($SO_{2}$) đối với khí clo ($Cl_{2}$) là:

 • A. 0,19
 • B. 1,5
 • C. 0,9
 • D. 1,7

Câu 9: Khí $SO_{2}$ nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

 • A. Nặng hơn không khí 2,2 lần
 • B. Nhẹ hơn không khí 3 lần
 • C. Nặng hơn không khí 2,4 lần
 • D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu 10: Cho X có $d_{X/kk}$ = 1,52. Biết chất khí ấy có 2 nguyên tố Nitơ

 • A. $CO$
 • B. $NO$
 • C. $N_{2}O$
 • D. $N_{2}$

Câu 11: Khí $N_{2}$ nặng hay nhẹ hơn khí $O_{2}$

 • A. $N_{2}$ nặng hơn $O_{2}$ 1,75 lần
 • B. $O_{2}$ nặng hơn $N_{2}$ 1,75 lần
 • C. $N_{2}$ = $O_{2}$
 • D. Không đủ điều kiện để kết luận

Câu 12: Khí A có $d_{A/kk}$ > 1 là khí nào

 • A. $H_{2}$
 • B. $N_{2}$
 • C. $O_{2}$
 • D. $NH_{3}$

Câu 13: Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có mấy cách?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 14: Đốt cháy 16g chất X cần 44,8 lít $O_{2}$ (đktc) thu được khí $CO_{2}$ và hơi nước theo tỉ lệ số mol 1: 2. Khối lượng $CO_{2}$ và $H_{2}O$ lần lượt là:

 • A. 44g và 36g
 • B. 22g và 18g
 • C. 40g và 35g
 • D. 43g và 35g

Câu  15: Muốn thu khí $NH_{3}$ vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

 • A. Để bình đứng
 • B. Đặt bình úp ngược
 • C. Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy thì để bình đứng lên
 • D. Một trong ba cách trên

Xem thêm các bài Trắc nghiệm hóa 8, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm hóa 8 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 8.

HỌC KỲ 

CHƯƠNG I: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Xem Thêm

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.