Trắc nghiệm hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hiđro- Phản ứng thế (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hiđro- Phản ứng thế (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt.

Câu 1: Trong giờ thực hành hóa học, học sinh A cho 32,5 gam kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, trong khí đó học sinh B cho 32,5 gam sắt cũng vào dung dịch H2SO4 loãng như ở trên. Hãy cho biết học sinh A hay học sinh B thu được nhiều khí hiđro (đo ở đktc) hơn?

 • A. Học sinh A.
 • B. Hai học sinh bằng nhau.
 • C. Học sinh B.
 • D. Không xác định được.

Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 47,4 gam muối và 6,72 lít khí hiđro (đktc). Giá trị của m là​

 • A. 18,6.
 • B. 17,7.
 • C. 18,15.
 • D. 12,2.

Câu 3: Để nhận biết hidro ta dùng:

 • A. Que đóm đang cháy
 • B. Oxi
 • C. Fe
 • D. Quỳ tím

Câu 4: Cho 11 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp X lần lượt là

 • A. 5,4 và 5,6.
 • B. 8,3 và 2,7.
 • C. 2,7 và 8,3.
 • D. 5,6 và 5,4.

Câu 5: Chọn đáp án đúng:

 • A. Phản ứng giữa Fe và HCl là phản ứng OXH – Khử
 • B. Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất và hợp chất
 • C. CaCO3 −to→ CaO + CO2 là phản ứng khử
 • D. Khí H2 nặng hơn không khí

Câu 6: Cho 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl. Biết nhôm chiếm 36% khối lượng trong hỗn hợp ban đầu, khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng là

 • A. 36,36 gam.
 • B. 32,35 gam.
 • C. 35,84 gam.
 • D. 33,35 gam.

Câu 7: Chọn đáp án sai:

 • A. Kim loại dùng trong phòng thí nghiệm phản ứng với HCl hoặc H2SO4 loãng là Na
 • B. Hiđro ít tan trong nước
 • C. Fe
 • D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 8: Cho phản ứng thế:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Biết sau phản ứng thu được 1,68 lít khí (đktc), khối lượng của Al đã phản ứng với axit sunfuric (H2SO4) là

 • A. 5,240 gam.
 • B. 1,350 gam.
 • C. 6,075 gam.
 • D. 2,025 gam.

Câu 9: Cho các phản ứng hoá học sau: (coi điều kiện phản ứng có đủ)

(1): ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

(2): 2Cu + O2 → 2CuO

(3): Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(4): 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

(5): 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

(6): Na2O + H2O → 2NaOH

Những phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

 • A. (1), (2), và (3).
 • B. Tất cả các phản ứng trên.
 • C. (3) và (5).
 • D. (3), (5) và (6).

Câu 10: Điều chế Hidro trong công nghiệp, người ta dùng:

 • A. Cho Zn + HCl
 • B. Fe + H2SO4
 • C. Điện phân nước
 • D. Khí dầu hỏa

Câu 11: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa

 • A. đơn chất và hợp chất.
 • B. muối và nước.
 • C. axit và bazơ.
 • D. kim loại và phi kim.

Câu 12: Phương trình hóa học nào dưới đây dùng để điều chế khí hidro trong công nghiệp

 • A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3  + 3H2
 • B. 2H2O2H2  +  O2
 • C. Zn  + H2SO4  → ZnSO+ H2
 • D. 2Al  +  6HCl  → 2AlCl3  + 3H2

Câu 13: Trong công nghiệp, khí hidro được điều chế bằng cách

 • A. cho kim loại tác dụng với nước.
 • B. cho axit hòa tan vào nước.
 • C. phân hủy nước ở nhiệt độ 1000oC.
 • D. điện phân nước.

Câu 14: Cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 dư. Thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là 

 • A. 2,24 lít.
 • B. 3,36 lít.
 • C. 4,48 lít.
 • D. 1,12 lít.

Câu 15: Khi cho nhôm Al vào dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng thì thu được muối nhôm sunfat Al2SO4 và khí hidro. Hãy chọn phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của nhôm và axit sunfuric loãng.​

 • A. 2Al + 3H2SO4  → Al2(SO4)3  +  3H2
 • B. 2Al   + 3H2SO→ Al2S3 + 3H2O
 • C. Al   +   H2SO4  →   Al2(SO4)3  + 3H2O
 • D. Al   + H2SO4   → AlSO4 + H2

Câu 16: Kim loại nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch axit clohidric HCl không thu được khí hidro sau phản ứng?

 • A. Zn.
 • B. Cu.
 • C. Al.
 • D. Fe.

Câu 17: Cho một mảnh kẽm vào ống nghiệm có chứa sẵn dung dịch HCl. Hiện tượng xảy ra là​

 • A. Mảnh kẽm tan dần.
 • B. Có bọt khí thoát ra.
 • C. Mảnh kẽm tan dần, có bọt khí thoát ra.
 • D. Dung dịch thu được có màu xanh.

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm khí hidro được điều chế bằng cách cho ...................................tác dụng với dung dịch axit clohidric HCl hoặc axit sunfuric H2SO4 loãng.

 • A. Phi kim là cacbon, lưu huỳnh
 • B. Kim loại là kẽm, nhôm hoặc sắt

Xem thêm các bài Trắc nghiệm hóa 8, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm hóa 8 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 8.

HỌC KỲ 

CHƯƠNG I: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Xem Thêm

Lớp 8 | Để học tốt Lớp 8 | Giải bài tập Lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 8 giúp bạn học tốt hơn.