Trắc nghiệm công dân 9 bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (P2)

Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 9 bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Quyền tham gia quản lý nhà nước được thể hiện trong quyền nào dưới đây?

 • A. Quyền tự do ngôn luận
 • B. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
 • C. Quyền quản lý, giám sát hoạt động của nhà nước
 • D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm

Câu 2: Hiến pháp nước ta quy định: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh là nhiệm vụ của ai: 

 • A.Quân đội và công an 
 • B.Toàn dân
 • C.Quân đội 
 • D.Các lực lượng vũ trang

Câu 3: ..................................có trách nhiệm bảo đảm vào tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ mọi mặt của mình.

 • A. các tổ chức chính trị xã hội
 • B. Chính quyền địa phương
 • C. Nhà nước
 • D. Xã hội

Câu 4: Trong  những quyền và nghĩa vụ sau đây quyền và nghĩa vụ nào là thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi công dân? 

 • A.Bảo vệ Tổ quốc
 • B.Nộp thuế cho nhà nước
 • C.Lao động
 • D.Học tập

Câu 5: Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách

 • A. trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • B. đặc biệt và thông thường.
 • C. quan sát và góp ý.
 • D. bàn bạc và trao đổi.

Câu 7: Để có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội một cách hiệu quả, chúng ta cần làm tốt những yêu cầu nào sau đây?

a. Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ của bản thân.

b. Tham gia xây dựng nội quy của trường, lớp.

c. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tài sản công.

d. Đóng góp ý kiến để giúp cho hoạt động của tập thể hiệu quả hơn.

e. Phấn đấu để được làm cán bộ bằng mọi giá.

f. Tôn trọng quyền làm chủ tập thể của những người xung quanh.

g. Tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương.

h. Luôn quan tâm theo sát những vấn đề chính trị - xã hội của địa phương.

 • A. a, c, d, e, f, g, h.
 • B. a, b, c, d, f, g, h.
 • C. b, c, d, e, g, h.
 • D. a, b, c, d, e, g, h.

Câu 7: Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện? 

 • A.Cả trong thời bình và thời chiến
 • B.Khi Tổ quốc bị xâm lăng
 • C.Khi nổ ra chiến tranh
 • D.Khi Tổ quốc lâm nguy

Câu 8: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừa là quyền vừa là 

 • A. trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và xã hội.
 • B. mong muốn của công dân đối với Nhà nước và xã hội.
 • C. khát vọng cao đẹp của mọi công dân.
 • D. nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả mọi công dân.

Câu 9: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là

 • A. quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.
 • B. quyền chính trị duy nhất của công dân.
 • C. quyền của những cán bộ.
 • D. nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân.

Câu 10: Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội được gọi là quyền tham gia

 • A. tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội của công dân.
 • B. lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của công dân.
 • C. quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
 • D. hoạt động nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

Câu 11: Công dân tích cực tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội sẽ đem lại lợi ích cho 

 • A. một nhóm người nào đó.
 • B. Nhà nước và xã hội.
 • C. xã hội và cho chính bản thân họ.
 • D. những người trực tiếp tham gia quản lí.

Câu 12: Những hoạt động nào sau đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

a. Công dân phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ.

b. Đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

c. Tích cực đầu tư sản xuất nhằm phát triển kinh tế gia đình.

d. Trao đổi, đề xuất ý kiến với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

e. Tham gia tuyên truyền, cổ động người dân đi bầu cử Quốc hội, HĐND.

g. Tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào những vùng bị thiên tai.

h. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương.

 • A. a, b, c, d, e, f, h.
 • B. a, b, c, d, e, g, h.
 • C. b, c, d, e, f, h.
 • D. a, b, c, d, e, h.

Câu 13: Việc làm nào sau đây thể hiện công dân đã trực tiếp tham gia vào các công việc của Nhà nước?

 • A. Giám sát các hoạt động của Nhà nước thông qua đài, báo.
 • B. Gặp trực tiếp đại biểu Hội đồng nhân dân để nói chuyện.
 • C. Giám sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.
 • D. Gặp trực tiếp đại biểu Quốc hội để gửi kiến nghị lên Quốc hội.

Câu 14: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung nào sau đây? 

a. Bảo vệ nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc

b. Bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

c. Bảo vệ, giúp đỡ các nước bạn bè trên thế giới

d. Bảo vệ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

e. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân Việt Nam

f. Bảo vệ các di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

g. Bảo vệ môi trường hòa bình và phát triển ổn định của đất nước

h. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

 • A.b, c, d, e, f, g, h
 • B.a, b, d, f, g, h
 • C.a, b, c, e, f, g, h
 • D.a, b, c, d, e, f, g, h

Câu 15: Có một số thanh niên phát tán các tài liệu nói xấu Đảng và Nhà nước và kích động người dân đi biểu tình. Hành vi đó là?

 • A.Phá hoại nhà nước.
 • B.Bảo vệ nhà nước.
 • C.Hành động yêu nước.
 • D.Hành động khiêu khích chính quyền.

Câu 16: Thông qua việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, công dân sẽ thực hiện được 

 • A. mục tiêu và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.
 • B. quyền làm chủ của mình đối với Nhà nước và xã hội.
 • C. quyền và nghĩa của mình đối với xã hội.
 • D. vai trò to lớn của mình đối với đất nước.

Câu 17: Công dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội sẽ mang lại những lợi ích nào sau đây?

a. Góp phần làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, hiệu quả.

b. Phát huy được quyền làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội của công dân.

c. Khai thác được năng lực, trí tuệ của toàn dân trong các công việc chung của xã hội.

d. Giúp cho chúng ta có được chức quyền và thu nhập cao.

e. Góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

f. Đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người, mỗi gia đình.

g. Từng bước đẩy lùi được những mặt tiêu cực trong đời sống xã hội.

h. Giúp xã hội ngày càng phát triển lành mạnh, văn minh hơn.

 • A. a, b, d , e, f, g, h.
 • B. b, c, d, e, f, g, h.
 • C. a, b, c, e, f, g, h.
 • D. a, b, c, d, f, g, h.
Câu 18: Độ tuổi nhập ngũ là?
 • A.17 tuổi.
 • B.Đủ 17 tuổi.
 • C.18 tuổi.
 • D.Đủ 18 tuổi.

Xem thêm các bài Trắc nghiệm GDCD 9, hay khác:

Dưới đây là danh sách Trắc nghiệm GDCD 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức theo nội dung sách giáo khoa Lớp 9.

TRẮC NGHIỆM GDCD 9

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Xem Thêm

Lớp 9 | Để học tốt Lớp 9 | Giải bài tập Lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 9 giúp bạn học tốt hơn.