Giả bài 54 sinh 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 25/09/2017

Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi được với những điều kiện sống đặc trừng ở mỗi nhóm động vật. Sau đây, conkec tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 54.

Giả bài 54 sinh 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

A. Lý thuyết

  • Sự tiến hóa của các hệ cơ quan thể hiện ở sự phức tạp hóa (sự phân hóa về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng) 
  • Ý nghĩa cúa sự tiến hóa tổ chức cơ thể:
    • Các cơ quan có hoạt động hiệu quả
    • Giúp cơ thể thich nghi với môi trường sống

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 178 - sgk Sinh học 7

 Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).


sh7n

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận