VNEN công nghệ 7

VNEN CÔNG NGHỆ 7 - TẬP 1 

VNEN CÔNG NGHỆ 7 - TẬP 2

Mô đun 1: Trồng trọt

Mô đun 2: Chăn nuôi

Mô đun 3: Máy móc và thiết bị dùng trong nông - lâm - ngư nghiệp