Tiếng anh 5 - Tập 2

Unit 11: What's the matter with you?

Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

Unit 16: Where's the post office?

Unit 17: What would you like to eat

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Lớp 5 | Để học tốt Lớp 5 | Giải bài tập Lớp 5

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 5, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 5 giúp bạn học tốt hơn.