Giải câu 5 bài 40 hóa 11: Ancol sgk trang 187

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 07/02/2018

Câu 5: Trang 187 sgk hóa 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a)  Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b)  Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài làm:

Gọi số mol của etanol và propan -1 –ol lần lượt là x và y (mol)

Khi cho hỗn hợp X tác dụng với natri (dư):

          2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

(mol)          x                                     $\frac{x}{2}$ 

          2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2H3-CH2-CH2ONa + H2

(mol)         y                                                                   $\frac{y}{2}$ 

Theo phương trình ta có:

nH2 = nH2 (1) + nH2(2) = $\frac{x}{2}$ + $\frac{y}{2}$ = $\frac{2,8}{22,4}$ = 0,125

mhh = mc2H5OH  + mC3H7OH  = 46x + 60y = 12,2

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,2 (mol) ; y = 0,05 (mol)

Trong hỗn hợp X :

mc2H5OH = 0,2 . 46 = 9,2 (g)

=> %C2H5OH = $$.100% = 75,4%

%C3H7OH = 100% - 75,4% - 24,6%

b) Phương trình phản ứng:

   CH3-CH2OH + CuO →(to)  CH3-CHO + Cu + H2O

   CH3-CH2-CH2OH + CuO →(to)  CH3-CH2-CHO + Cu + H2O


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 5 trang 186 sgk hóa 11, giải câu 5 bài 40 ancol hóa 11, câu 5 trang 186 bài 40 ancol, Câu 5 trang 186 bài 40 ancol - sgk Hóa học 11 trang 186

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận