Giải câu 4 bài 40 hóa 11: Ancol sgk trang 186

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 07/02/2018

Câu 4: Trang 186 sgk hóa 11

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Propen có công thức: CH2=CH-CH3

(1) Điều chế propan-2-ol : CH3CH(OH)CH3

  • Cộng HBr (Theo quy tăc Macopnhicop)

CH3CH=CH2  + HBr → CH3CHBrCH3

  • Phản ứng thế Br của NaOH:

CH3CHBrCH3  + NaOH →  CH3CH(OH)CH3 + NaBr

(2) propan-1,2-điol : CH3CH(OH)CH2OH

  • Cộng Br2:

CH3CH=CH2  + Br2 → CH3CHBrCH2Br  

  • Phản ứng thế Br của NaOH:

CH3CHBrCH2Br   + 2NaOH →  CH3CH(OH)CH2OH + 2NaBr


Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 4 trang 186 sgk hóa 11, giải câu 4 bài 40 ancol hóa 11, câu 4 trang 186 bài 40 ancol, Câu 4 trang 186 bài 40 ancol - sgk Hóa học 11 trang 186

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận