Giải bài Tính chất kết hợp của phép cộng

Người đăng: Snowhite Snowflakes - Ngày: 27/07/2017

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Tính chất kết hợp của phép cộng. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

Giải bài Tính chất kết hợp của phép cộng

A. Lý thuyết

Tính chất giao hoán của phép cộng: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

(a + b) + c = a + (b + c).

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức a + b + c như sau:

a + b + c = a + (b + c) = (a + b) + c

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 45 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3 254 + 146 + 1698

    4 367 + 199 + 501

    4 400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

    1 255 + 436 + 145

   467 + 999 + 9 533

Câu 2: Trang 45 - SGK Toán 4:

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Câu 3: Trang 45 - SGK Toán 4:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = ... + a = ...

b) 5 + a = ... + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 +...) = a + ..

Một số bài khác

Bình luận