Giải bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo 2)

Người đăng: Con Kéc - Ngày: 18/07/2017

Ở bài này, các con tiếp tục luyện tập các phép tính đến 100 000(một trăm nghìn). Đây là bài luyện tập cuối cùng của phần này. Do đó, các con cần chú ý để nắm bắt được bài học

Giải bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo - 2)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 5 - SGK toán 4

Tính nhẩm:

a).

6000 + 2000 – 4000 

90000 – (70000 – 20000) 

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6 

b) 

21000 × 3

9000 – 4000 × 2

(9000 – 4000) × 2

8000 – 6000 : 3

Câu 2. Trang 5 - SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378                  b) 56346 + 2854

28763 – 23359                     43000 – 21308

2570×5                               13065 × 4

40075:7                              65040 : 5

Câu 3. Trang 5 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300                   b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3                    d) 9000 + 1000 : 2

Câu 4. Trang 5 - SGK Toán 4

Tìm x:

a) x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x × 2 = 4826 

 x : 3 = 1532

Câu 5. Trang 5 - SGK Toán 4

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mối ngày là như nhau?

Một số bài khác

Bình luận