Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 20/11/2017

Để biết một số có chia hết cho 9 không ta cần những dấu hiệu nhận biết như thế nào? Để biết chi tiết hơn, conkec xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Ví dụ : 

  • 72 : 9 = 8

Ta có 7 + 2 = 9 

          9 : 9 = 1

  • 657 : 9 = 73

Ta có: 6 + 5 + 7 = 18

           18 : 9 = 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?

99; 1999; 108; 5643; 29385

Câu 2: Trang 97 sgk toán lớp 4

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Câu 3: Trang 97 sgk toán lớp 4

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 4

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

Một số bài khác

Bình luận