Giải bài 17 sinh 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 07/07/2017

Giun đốt có khoảng 9 nghìn loài, sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, trong đất. Một số giun đốt ở trên cạn và kí sinh.

Giải bài 17 sinh 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

A. Lý thuyết

I. Một số giun đốt khác

  • Giun đỏ sống thành búi ở cống rãnh
  • Đỉa sống kí sinh ngoài
  • Rươi sống ở môi trường nước lợ

II. Đặc điểm chung

  • Cơ thể phân đốt, có khoang cơ thể
  • Ống tiêu hóa phân hóa
  • Có hệ tuần hoàn
  • Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể
  • Hô hấp qua da hay mang

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.

Câu 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?

Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?


sh7c

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận